Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Dodavatel

Dodavatel zboží, (dále jen “dodavatel”), je Lucie Ročárková se sídlem podnikaní Kubelíkova 41, Praha 3, 130 00, IČ 72890193,  není plátce DPH, DIČ cz8057283124.

2. Objednávka zboží

Zákazník si může objednat zboží prostřednictvím e-shopu PROTI-POCENI.CZ. Zde je u každého zboží uvedena cena, která je již konečná.

Nabídka zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na stránkávh e-shopu PROTI-POCENI.CZ.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je dodavatelem zasláno zákazníkovi na jeho email. Do přijetí objednávky (akceptace) dodavatelem může zákazník objednávku zrušit, a to bez jakýchkoli poplatků.

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Zákazník bere na vědomí, že dodavatel není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě, že nemůže být zajištěno dodání zboží v souladu s těmito obchodními podmínkami. O této skutečnosti bude zákazník neprodleně informován emailem.

Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dál jen “o.z.”). Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z.

Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením kupní ceny zboží.

3. Nemožnost plnění, změna ceny

Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný dodavateli, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně dodavatele. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může dodavatel zrušit pouze tu část objednávky. Dodavatel může zrušit objednávku a odstoupit od kupní smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou dodavatel zboží od svých dodavatelů získává, kdy tato změna nebyla dodavateli známa v době potvrzení objednávky. Dodavatel je povinen před odstoupením od kupní smlouvy o změně ceny informovat neprodleně zákazníka, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že se zákazníkem nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn dodavatel od kupní smlouvy odstoupit.

4. Dodání zboží a způsob dopravy

Objednané zboží zákazníkem bude dle jeho dostupnosti dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem dle nabídky možnosti způsobu dopravy nabízené dodavatelem, obvykle do 3-7 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě že dojde k situaci že některé zboží z objednávky nebude na skladě, zákazník bude o této skutečnost informován, zároveň bude zákazníkovinabidnuta náhrada zboží nebo akceptace delší dodací lhůty. V případě, že bude zákazníkovi zaslána jen část  objednaného zboží, nebude zákazníkovi při dodávce chybějícího zboží účtováno poštovné.

Dopravu zboží zajistí dodavatel  v souladu se způsobem dopravy, který si zákazník zvolí z nabízených možností .  Zboží zasíláme na celém území České republiky a Slovenské republiky. Zboží je vždy pojištěné a zákazník musí vždy bedlivě zkontrolovat zásilku. V případě porušení zásilky musí kontaktovat dodavatele a sepsat s přepravní službou reklamaci k zásilce .

Způsob dopravy:

Celá ČR

ZÁSILKOVNA OSOBNÍ ODBĚR – 60 Kč
ZÁSILKOVNA OSOBNÍ ODBĚR DOBÍRKA + 15 Kč

DPD PRIVAT – 95 Kč
DPD PRIVAT DOBÍRKA – 30 Kč

ČESKÁ POŠTA – 105 Kč + dobírka 35 Kč

V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Nepřevezme-li zákazník zboží při dodání v rozporu s právními předpisy či těmito obchodními podmínkami, je dodavatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 125,- Kč při doručení na adresu a 70,- Kč při osobním odběru (tím není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody v plné výši) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

5. Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit dodavateli následujícími způsoby:

  • v hotovosti na dobírku v místě určeném zákazníkem v objednávce,
  • bankovním převodem na účet dodavatele
  • hotově při osobním převzetí zboží na odběrném místě

Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s dodáním zboží.

V případě platby v na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.

6. Odstoupení od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má zákazník v souladu s o.z. právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu , a to do 14-dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí zákazník doručit na své náklady dodavateli zboží spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit,. Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno a nepoužité. Kupní cena za zboží (včetně nákladů vynaložených zákazníkem na dodání zboží;nevztahuje se na náklady spojené s opakovaným doručováním zboží ve smyslu čl. 4 těchto obchodních podmínek) je vrácena dodavatelem zákazníkovi na bankovní účet zákazníka, který dodavateli zákazník sdělí, a to do 30 dnů. Zboží musí být doručeno dodavateli na adresu Lucie Ročárková, Berounská 2, Praha 10, 104 00 i s fakturou od zboží.

Zákazník bere na vědomí, že pokud zboží vrácené zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny.

Dodavatel může odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodání zboží se stane nemožným dodat (zboží se již nevyrábí) nebo došlo k navýšení ceny u dodavatele.

7. Reklamace zboží, reklamační řád

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. o.z.).

Dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že dodané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy má zákazník možnost se domáhat zejména opravy nebo výměny vadného zboží, popřípadě možnost od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny

V případě, že věc při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou, má zákazník právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to v souladu s právními předpisy. Zákazník se zavazuje uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to písemně; písemné oznámení musí obsahovat jméno zákazníka, stávající adresu, email, podrobný popis závady a jejího vzniku.

Práva zákazníka vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje zákazník u dodavatele na jeho adrese nebo na info(zavináč)proti-poceni.cz.

8. Řešení sporů mimosoudní cestou

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Ochrana osobních údajů

Provozovatel e-shopu jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:
1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

10. Garantujeme vrácení peněz na antiperspiranty značky Purax.

Pokud vám nebude Purax Antiperspirant vyhovovat, můžete ho do 14 dnů od obdržení vrátit. V takovém případě vám vrátíme peníze. Od vrácené částky bude odečteno poštovné a balné.

Podmínky vrácení peněz:

Před vrácením antiperspirantu nás nejdříve kontaktujte.
Obsah výrobku nesmí být spotřebován z více než 20 %.
Obal výrobku nesmí být mechanicky poškozen.

Antiperspirant zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu Lucie Ročárková, Berounská 2, Praha 10, 104 00
a přiložte kopii dokladu o koupi zboží.

Částka odpovídající ceně výrobku po odečtení poštovného a balného vám bude zaslána bankovním převodem na váš účet.

Pro správné fungování přípravku je nutné dodržet správné použití. V případěm že nebude přípravek používán dle doporučení, nemusí fungovat případně se mohou objevit nežádoucí účinky například svědění.

 11. Závěrečné ustanove

Tyto obchodní podmínky firmy PROTI-POCENI.CZ jsou platné ode dne 30. 10. 2018 pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.